ОБЩИ УСЛОВИЯ – www.estetikata.com

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящият документ урежда отношенията между фирма Макс Естетика ЕООД с ЕИК 207187227 и ползвателите  на онлайн магазин estetikata.com , като съдържа регулация на условията за използване на онлайн магазина и  отношенията относно сключване на договор за покупко-продажба с Ползватели/Клиенти/Потребители на електронния магазин.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 Чл. 1. Макс Естетика ЕООД с ЕИК 207187227, собственик на www.estetikata.com,  е дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр. Бургас, к-с Славейков, Email: nel_5@abv.bg, тел:  0877089152
1.1.  Надзорни органи:
1.1.1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 тел.: (02) 91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
1.1.2.  Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 933 05 65 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

III.  ДЕФИНИЦИИ

    Определения, използвани в настоящите общи условия:
1.    “Потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
2.    “Търговец” е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.
3.    “Доставчик” е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.
4.    “Стока” е движима материална вещ.
5.    “Услуга” е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.
6.    „Клиент“ е всяко физическо лице, юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до съдържанието на електронния магазин estetikata.com и което е заявило приемане на оферта за сключване на договор за покупко-продажба.
3.    “Поръчка” е индивидуалната заявка от съответния клиент през неговия личен профил за закупуване на стоки, заявка за покупка на стоки по телефона, заявка изпратена по електронна поща .  
3.    “Услуги” са всички действия, осъществявани от Макс естетика ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.
4.    „Електронен магазин” – настоящият уебсайт estetikata.com  който предлага чрез електронна търговия козметични и други продукти и услуги.
IV. ОБВЪРЗВАЩА СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
2.    Общите условия на estetikata.com обвързват всички Клиенти и потребители на Платформата.
2.1 Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте  се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

2.2 Макс Естетика ЕООД си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията за ползването му, или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/ Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна, ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Купувача и Продавача.
3.    Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.    Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Ние не носим отговорност за общите условия на уебсайтове, които не администрираме, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН 

Чл. 2.  Уебсайта estetikata.com, представлява платформа, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН стоки, включително следното: 
2.1 Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2.2 Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
2.3.  Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН;
2.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН начини за разплащане;
 2.5. Да получават информация за промоции, новини и нови продукти, предлагани от estetikata.com, посредством абониране за електронен бюлетин;
2.6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка; 
2.7. Да бъдат уведомявани за правата си, произтичащи от закона чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН в Интернет;

VI. МЕТОДИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

Чл. 3.  Пазаруването чрез електронния магазин се извършва по един от следните начини:
3.1. Регистрация чрез създаване на профил в estetikata.com
3.1.1. С попълване на данните си и натискане на бутона “Продължи” или друго подобно ясно изявление на воля, Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. 
3.1.2. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. 
3.1.3. Получателят потвърждава регистрацията и чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя.
3.1.4. При извършване на регистрацията, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
3.1.5. При пазаруване чрез създаване на профил в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на клиента, телефон за връзка, имейл адрес и адрес за доставка.
3.2. Използване на профил в уеб социални мрежи или други мрежи.
3.2.1. Вместо регистрация в estetikata.com ,  ползвателят може да използва свой профил в GOOGLE или FACEBOOK. В този случай, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. 
3.2.2. Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа, които тези мрежи предоставят на Доставчика. 
3.2.3. Какви данни ще бъдат предоставени на Доставчика от съответната социална или друга мрежа зависи от техните собствени правила и политики.
3.2.4. При пазаруване посредством профил в уеб социални или други мрежи, информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка.
3.3. Пазаруване без регистрация може да бъде осъществено по един от следните начини:
3.3.1. Посредством ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и пазаруване като гост, като в този случай при всяка поръка освен избраните продукти, Ползвателят, следва да въведе своите имена, телефон за връзка, email и адрес за доставка. При покупка без регистрация се изисква приемане на настоящите Условия при всяка поръчка.
3.3.2. Поръчка, направена на посочените в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН телефони. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. За поръчки по телефона е единствено възможен метод на заплащане на стоките чрез наложен платеж.

3.3.3 Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos.

Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard

Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.

От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1000 лв .

Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.

При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

VII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ  ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН 

Чл. 4. При сключване на договор за покупко-продажба посредством ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, при кумулативно спазване на описаните в настоящия член условия:
4.1. Договорът се сключва на български език.
4.2. Договорът между Доставчика и Ползвателя включва настоящите общи условия, достъпни на адрес на електронния магазин.
4.3. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията, пазаруване като гост или чрез GOOGLE или FACEBOOK акаунт, или данните, предоставени при поръчка по телефон.
4.4. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
Чл. 5. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на извършването на заявка от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
Чл. 6. За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
Чл. 7. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 8. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура: 
8.1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН;
8.2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола или чрез FACEBOOK, или GOOGLE профил.
8.3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
8.4. Предоставяне на необходимите данни при покупка на стока без регистрация или директно по телефон;
8.5. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
8.6. Избор на способ и момент за плащане на цената.
8.7. Потвърждение на поръчката;
Чл. 9. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
9.1. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
9.2. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН в Интернет.
9.3. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
9.4. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл.9.5. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
9.6. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 10. Успешно регистрираният Ползвател, както и този, който прави поръчка по телефона или поръчка чрез сайта на електронния магазин estetikata.com , или чрез FACEBOOK или GOOGLE акаунт получава правото да поръчва предлаганите продукти и услуги или да ги отказва или рекламира по надлежния ред.

Чл. 11. Ползвателят има право:
11.1. Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от електронния магазин estetikata.com по реда и условията, посочени в него.
11.2. Да се информира за състоянието на своята поръчка.
11.3. На доставка на заявения продукт/и или услуга, която да се извърши на посочения при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред.
Чл. 12. Ползвателят е длъжен:
12.1. Да заплати цената, която е била актуална към момента на заявяване на поръчката, според описания в настоящите „Общи условия” ред.
12.2. Да не нарушава правата и свободите на гражданите, съгласно всички законови и подзаконови актове в страната и в европейските правила.
12.3. Да спазва интернет-етиката и правилата при ползване на предоставяните от „Макс естетика“ ЕООД продукти и услуги.
12.4. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
12.5. Да уведомява незабавно Макс Естетика ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
12.6. Да не извършва злоумишлени действия.
Чл. 13. Електронният магазин estetikata.com има право:
13.1. Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.
13.2. Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай estetikata.com не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.
13.3. Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. 
13.4. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на електронния магазин estetikata.com. Те остават собственост на Макс Естетика ЕООД и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.
13.5. Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е разположен estetikata.com или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Макс Естетика ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;
13.6. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.
Чл. 14. Електронният магазин estetikata.com:
14.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
14.2. Не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите.
14.3. Заедно с неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на електронния магазин estetikata.com. Ако в резултат на ползване на електронния магазин estetikata.com, на продукти или услуги от него от ваша страна възникнат вреди, вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
14.4. Не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.
14.5. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин estetikata.com.
14.6. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
Чл. 15. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на електронния магазин estetikata.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за макс естетика ЕООД.
IX. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 16. Правилата на раздел VII от настоящите общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите.
Чл. 17. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
17.1. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в български левове.
17.2. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
17.3. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
17.4. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
17.5. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
17.6. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
17.7. Продаваните стоки са собственост на Макс Естетика ЕООД.
17.8. Потребителят вижда в сайта estetikata.com единствено продуктите, които са налични към момента. Ако се случи Потребител да направи поръчка за продукт, който не е наличен той бива веднага уведомяван по телефона.
17.9. При използване на предоставените средства за комуникация с Макс Естетика ЕООД няма никаква начислена допълнителна стойност.
17.9.1 Доставчикът предоставя възможност на Потребителя да оставя коментар за всяка една от стоките в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

17.9.1.1. За публикуване на коментар не е необходимо Потребителят да има регистрация, нито да е закупил продукт от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Доставчикът не гарантира, че публикуваните отзиви за продукт са на потребители, които действително са използвали или закупили съответния продукт.

17.9.1.2. При оставяне на коментар, Потребителят трябва да даде оценка от 1 /едно/ до 5 /пет/. Всички коментари остават невидими за Потребителите до момента на обработване и разрешаване от страна на Макс Естетика ЕООД. 

Макс Естетика ЕООД си запазва правото да не разрешава публикуването на груби и обидни отзиви. 

17.9.1.3. Доставчикът гарантира, че на уебсайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не се публикуват спонсорирани коментари, нито каквито и да е други коментари, повлияни от договорни отношения с различен от Доставчика търговец.
Чл. 18. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
Чл. 19. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл. 20. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.
Чл. 21. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

  • За доставка на козметично и/или фризьорско оборудване на юридически лица
  • Продукти с нарушена опаковка

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. 
Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 22.
Чл. 22.  Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път или с телефонно обаждане за промяната на изпълнението на договора.
Чл. 23.  Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 49 от Закона за защита на потребителите.

X. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 24. В сайта не се предлага безплатна доставка.

Чл. 25. Цената за доставка до адрес на поръчки е 3.90 лв с куриерска фирма Спиди . Цената на куриерската услуга при обемните пратки и оборудване се изчислява допълнително съобразно обема и теглото. 
25.1. Доставки се извършват само на територията на България и само след потвърждение от страна на потребителя. Представител на електронния магазин estetikata.com се свързва по телефона с потребителя за потвърждение на поръчката и уточняване на деня за доставка в работно време. 
25.2. Доставка до адрес се извършва с куриер  от понеделник до петък между 9.00 и 17 часа. Доставки не се извършват в неделя и на официални празници.
25.3. Срокът за доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на пратката. Макс Естетика ЕООД не носи отговорност за забавена пратка, причинена от куриерската фирма.
25.4. Поръчки, направени след 16.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. Всички заявки от събота и неделя се обработват в понеделник.
25.5. Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка, преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.
25.6. Поръчката се получава единствено от лицето, направило поръчката
25.7. Ако стоката не бъде доставена поради различни причини при доставка на куриер, същият е задължен да посети обекта втори път в рамките на работния ден или на следващия работен ден. Повторното посещение се извършва след установен контакт по телефона между куриера и лицето, поръчител на стоката. Повторното посещение не се заплаща от клиентът.
25.8. В случай на направено предварително плащане, и отказ на Ползвателя да получи поръчката в срок от 3 дни се възстановява стойността на продуктите по посочен от Ползвателя начин, като разходите по плащането са за сметка на Ползвателя.
25.9. Поради неспазване на установен от Потребителя ден и час за доставка и Ползвателя откаже да получи пратката си, а плащането е направено предварително, Макс Естетика ЕООД се задължава да изплати стойността на продуктите без заплатената такса за доставка.
25.10. Ползвателят има право да откаже поръчка по всяко време.
25.11. При сгрешен или липсващ продукт такъв се изпраща на същия или следващия работен ден. 
25.13. Ползвателят може да върне закупен продукт в 14-дневен срок от датата на закупуване с приложена касова бележка. Условието за връщане е продуктът да не е използван, в ненарушена опаковка и с етикети на производителя и вносителя. Транспортните разходи са за сметка на Ползвателя. Парите се възстановяват в 3-дневен срок от датата на получаване на продукта обратно при Макс Естетика ЕООД. Правото на връщане или замяна не се прилага за продукти или уреди, свързани с личната хигиена, съгласно чл. 57, т. 5 от ЗЗП. 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 26. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
Чл. 26. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 27.  Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679).
27.1. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията/заявка на поръчката.
27.2. Доставчикът приема и обявява на сайта си Декларация за поверителност на личните данни, достъпна на адрес 
27.3. С използването на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, Ползвателят приема, че Доставчика може да използва тези данни в съответствие с Декларация за поверителност на личните данни.
27.4. Идентифициране на Ползвателя и неговите действия при ползването на електронния магазин estetikata.com става чрез неговия IP адрес.
Чл. 28. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
Чл. 29. Информация за трети страни и партньори на сайта: 
29.1.  За да функционира правилно нашият уеб сайт и за да повишаваме качеството на обслужване и предлагани продукти, ние използваме следните програмни решения, които биха могли да получа достъп до вашия IP адрес и да анализират вашето поведение при престоя в нашата уеб страница: Quick Checkout, , Mailchimp Integration Pro, Google Analytics, Google AdWords, Criteo, Viber, Facebook, Instagram, Messenger – Facebook.
29.2.  Електронният магазин estetikata.com както и повечето сайтове автоматично събират информация за апаратните и програмните средства на вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп.

XIII. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 30. В съдържанието на електронния магазин estetikata.com са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на Макс Естетика ЕООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Потребителите могат да копират материали от електронния магазин estetikata.com единствено за персонална употреба.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.31. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика при условията на чл. 4. 2 от настоящите условия.
31.1. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя ако последният не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.
Чл. 31. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес estetikata.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 31. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 32. За неуредените в настоящия договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 33. При възникване на спор относно онлайн покупка, клиентът/потребителят има право да отнесе спора за разглеждане директно към търговеца Макс Естетика ЕООД, чрез негов сътрудник на посочените в настоящите Общи условия телефони, e-mail и адрес за кореспонденция. В случай на непостигане на съгласие между страните и нерешаване на спора по този начин, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния орган за алтернативно разрешаване на спорове /АРС/, като в този случай търговецът предоставя на потребителя на хартиен или друг траен носител информация относно адреса на интернет страницата на съответните органи за АРС, като посочва дали ще ги използва.
На основание чл. 181н, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗП и одобрен от министъра на икономиката Списък на органите за алтернативно разрешаване на потребителски спорове, органът за алтернативно разрешаване на спора, в чийто обхват на дейност попада настоящият магазин за електронна търговия и към който е поет ангажимент за участие от търговеца, е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, тел. 02/9330 517, интернет страница: www.kzp.bg, e-mail: adr.sofia@kzp.bg.
За онлайн решаване на спорове може да използвате електронната платформа за онлайн решаване на спорове /платформа за ОРС/, посредством следната електронна връзка: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show
Чл. 34. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 26.02.2019 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Обща информация:
Уеб сайтът estetikata.com е собственост на Макс Естетика ЕООД. 
Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 ЕО, ние се ангажираме да Ви информираме как събираме и използваме Вашите лични данни чрез нашия уебсайт.
 Видове лични данни, които съхраняваме:
Макс Естетика ЕООД  събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, за да Ви предостави своите стоки и услуги . Данните  Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Вашите лични данни могат да бъдат употребявани за цели,  свързани с подобряване качеството на услугите ни.